+358 449734 709 info@westpark.fi
Select Page
WESTPARK OY:n

majoitussopimuksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

1 § Sopimuksen synty ja soveltamisala

Kun asiakas varaa Westpark Oy:ltä (Fesper Invest Oy) huoneiston majoittumista varten ja Westpark Oy vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten välille sitova majoitussopimus. Tekemällä varauksen asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja.

 

2§ Huoneiston käyttötarkoitus ja järjestyssäännöt

Huoneistoa saa käyttää vain majoittumistarkoitukseen. Huoneistoon saa majoittua ainoastaan varaushetkellä ilmoitettava määrä majoittujia. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Westpark Oy:lle kaikkien huoneistoon majoittuvien henkilöiden henkilötiedot. Muut kuin edellä mainitut etukäteen Westpark Oy:lle ilmoitetut henkilöt eivät saa majoittua huoneistoon. Kaikki huoneistoon majoittuvat henkilöt ovat velvollisia täyttämään matkustajakortit ja jättämään ne niille osoitettuun paikkaan sisäänkirjautumisen aikana. Asiakas vastaa siitä, että kaikki huoneistossa oleskelevat henkilöt noudattavat tämän sopimuksen huoneiston käyttöä koskevia ehtoja ja kiinteistön järjestyssääntöjä.

 

3 § Majoituksen maksaminen

Asiakas vastaa majoituksen maksamisesta varauksen yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Takuuvuokra on 250,00 euroa, joka maksetaan etukäteen ja joka palautetaan majoitussuhteen päätyttyä. Majoitus maksetaan etukäteen varauksen yhteydessä ilmoitetulla tavalla. Jos majoituksen kesto on pidempi kun kuukausi, maksu on suorittava kaksi pankkipäivää(2 arkipäivää) ennen seuraavan jakson alkua. Mikäli asiakas laiminlyö majoituksen maksamisen eräpäivään mennessä, on hänen suoritettava viivästyneelle erälle korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä perimiskulut. Mikäli majoitusta ei ole maksettu majoitusjakson alkuun mennessä, kulkukortti poistetaan toiminnasta heti maksamattoman majoitusjakson osalta.

Jos haluat varmistaa, että sama huone pysyy käytössäsi pitää maksusuoritus olla vahvistettu kaksi arkipäivää ennen seuraavan jakson alkua. Jos maksusuoritus ei ole saapunut kaksi arkipäivää ennen uuden jakson alkua Westpark Oy voi vuokrata huoneen toiselle asiakkaalle.

Majoituksen hintaan sisältyy sähkö, vesi, lämmitys, yleisen keittiön ja pesutuvan käyttöoikeus, vartiointipalvelut sekä asiakaspalvelu.

 

4 § Peruutusehdot

Varauksen peruuttaminen on suoritettava kirjallisesti sähköpostitse.

Jos peruutus tehdään ennen kuin vuokra-aika on päättynyt niin peruutusmaksu on yhden viikon vuokra. Westpark Oy pidättää oikeuden veloittaa peruutusmaksu myös siinä tapauksessa, että varaus perutaan 5 päivää ennen varauksen alkua ja huone olisi voitu tässä tapauksessa vuokrata toiselle asiakkaalle.

 

5 § Poikkeukset peruutuskuluista

Edellisessä pykälässä esitetystä poiketen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ennen varatun majoitusajan alkamista, jos asiakasta tai muita majoittujia kohtaa vakava sairastuminen, onnettomuus tai kuolemantapaus, joka estää majoittumisen.

Mikäli edellä tässä pykälässä mainittujen syiden vuoksi asiakas peruuttaa varauksen majoitusajan jo alettua, veloitetaan asiakkaalta yhden viikon vuokra. Mikäli asiakas haluaa vedota edellä mainittuihin seikkoihin varauksen peruutuksen yhteydessä, tulee hänen toimittaa luotettava selvitys peruutuksen syystä Westpark

Oy:lle varausta peruuttaessaan tai viipymättä saatuaan selvityksen asiasta.  Luotettavana selvityksenä voidaan pitää muun muassa lääkärintodistusta, poliisin tutkintapöytäkirjaa tai vakuutusyhtiön lausuntoa. Edellä mainitusta poiketen Westpark Oy:llä on oikeus veloittaa varaukseen ja sen peruutukseen liittyvät toimistokulut riippumatta peruutuksen syystä.

 

6§ Asiakkaan saapuminen ja lähteminen

Asiakas saa kulkukortin huoneistoon. Kulkukortti astuu voimaan majoitusajan alkamispäivänä klo 16:00, jolloin huoneisto on asiakkaan käytettävissä, ellei muuta sovita. Kulkukorttia ei saa luovuttaa muille kuin niille henkilöille, joiden on ilmoitettu majoittuvan huoneistoon. Kulkukorttiin ei saa merkitä osoitetietoja eikä siihen saa tehdä reikiä. Asiakkaan on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat huoneistosta ja talosta lähdettäessä.

Huoneiston käyttöoikeus ja kulkukortin voimassaolo päättyy varatun majoitusajan päättymispäivänä klo 12.00, jolloin huoneiston on oltava tyhjennettynä asiakkaan tavaroista. Westpark Oy ei vastaa huoneistoon tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

 

7§ Korvaava majoitus

Ellei Westpark Oy pysty tarjoamaan vahvistetuista varauksista varatun tyyppistä huoneistoa tai jos korvaavan majoituksen käyttö on välttämätöntä muusta syystä, on Westpark Oy:llä oikeus osoittaa asiakkaalle korvaava vastaavan tasoinen majoitus.

 

8§ Huoneiston hoito ja asiakkaan vastuu

Asiakkaan on hoidettava huoneistoa huolellisesti ja siivottava säännöllisesti. Asiakas vastaa huoneiston perussiisteyden ylläpidosta ja roskien viemisestä. Asiakkaalla on mahdollisuus ostaa viikkosiivous sekä loppusiivous lisähintaan. Huoneisto siivotaan Wesparkin johdosta kaksi kertaa kuukaudessa, jolloin myös lakanat vaihdetaan. Kahdesta siivouksesta tulee lisämaksu 30,00 euroa.

Asiakas on velvollinen korvaamaan asiakkaan tai asiakkaan luvalla huoneistossa oleskelevan henkilön toiminnasta aiheutuneet erityissiivoukset. Majoittajalla on oikeus käydä tarkistamassa. Jos huone ei ole hyvässä kunnossa annetaan tästä varoitus ja huone tullaan tarkistamaan uudelleen 2 päivän kuluttua. Jos huonetta ei edelleenkään ole siivottu, majoittajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi ellei toisin sovita.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Westpark Oy:lle vahingon, jonka asiakas tai asiakkaan luvalla huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti tai laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle, huoneistoon kuuluvalle irtaimistolle tai talon yhteisille tiloille ja laitteille. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Westpark Oy:lle huoneiston tai huoneistoon kuuluvan irtaimiston vahingoittumisesta. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on suoritettava viipymättä vahingon suurenemisen estämiseksi. Asiakas, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta. Tupakointi huoneistossa ja talon sisätiloissa on kielletty. Mikäli huoneistossa tai talon sisätiloissa on tupakoitu, veloitetaan asiakkaalta tupakoinnista aiheutuneet huolto-ja siivouskulut kokonaisuudessaan. Asiakas on velvollinen noudattamaan Westparkin yleisiä järjestyssääntöjä. Sääntöjen rikkominen voi johtaa majoitussopimuksen purkamiseen.

Mikäli kulkukortti katoaa, asiakas on velvollinen ilmoittamaan heti asiasta asiakaspalveluun. Mikäli kulkukortti katoaa asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella on asiakas on velvollinen ottamaan yhteyttä Securitakseen, joka myös tuo korvaavan avaimen aikataulujen mahdollistamissa puitteissa. Asiakas on velvollinen odottamaan tarvitun ajan sekä velvollinen vahvistamaan henkilöllisyytensä, jotta uusi kortti voidaan antaa. Uudesta kulkukortista veloitetaan 30,00 euroa. Lisäksi asiakaspalvelun ulkopuolisesta, Securitaksen tuomasta avaimesta Securitas veloittaa suoraan asiakasta siitä kulusta, joka aiheutuu, kun he tulevat avaamaan oven ja antamaan uuden kulkukortin.

Securitas veloittaa avaimen toimittamisesta Westpark Oy:n toimistoaikojen ulkopuolelle ma-la 40,00 euroa ja sunnuntai sekä pyhäpäivät, 80,00 euroa. Uudesta kulkukortista Westpark Oy lähettää laskun ellei muuta sovita.

 

9§ Puutteet huoneiston kunnossa

Kaikki huoneiston varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava majoitusaikana viivytyksettä puutteen ilmaannuttua Westpark Oy:n asiakaspalveluun. Vesivahingosta tai muusta heti huomiota vaativasta on ilmoitettava asiakaspalvelun aikataulujen ulkopuolella heti isännöitsijälle. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut puutteesta majoitusaikana viivytyksettä puutteen ilmaannuttua, menettää hän oikeuden hyvitykseen huoneiston puutteellisen kunnon tai varustuksen johdosta.

 

10§ Oikeus päästä huoneistoon

Westparkin edustajilla on oikeus päästä huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista sekä huoneiston mahdollista siivousta varten.

 

11 § Majoitussopimuksen purkaminen

Westpark Oy:llä on oikeus purkaa majoitussopimus päättymään välittömästi, jos asiakas tai hänen  luvallaan kiinteistöllä oleskeleva syyllistyy sellaiseen laiminlyöntiin tai menettelyyn, joka olennaisesti rikkoo tätä sopimusta.

Westpark Oy:llä on sopimuksen purkamisoikeus muun muassa seuraavissa tilanteissa, ellei rikkomusta voida perustellusta syystä pitää vähäisenä:

– Asiakas on jättänyt majoituksen maksamatta

– Asiakas on luovuttanut huoneiston tai kulkukortin kolmannen osapuolen käytettäväksi vastoin tätä sopimusta

– Asiakas rikkoo kiinteistön järjestyssääntöjä, harjoittaa kiinteistöllä rikollista toimintaa tai muuten rikkoo mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty

– Asiakas aiheuttaa tahallaan tai huolimattomuudellaan vahinkoa huoneistolle tai kiinteistölle

Asiakas käyttää huoneistoa sopimuksen vastaiseen käyttötarkoitukseen

Asiakkaalla on oikeus purkaa majoitussopimus, mikäli Westpark Oy:n suorituksessa on olennainen virhe. Majoitussopimuksen purkaminen tulee suorittaa kirjallisesti.

Asiakas ei ole siivonnut huonettaan varoituksesta huolimatta.

Asiakas häiritsee toistuvasti muita asukkaita tai ei noudata järjestyssääntöjä varoituksesta huolimatta.

Asiakas käyttäytyy väkivaltaisesti

 

12§ Vastuunrajoitukset

Westpark Oy ei vastaa majoituksen peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Westpark Oy ei myöskään vastaa virheestä tai viivästyksestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Westpark ei ole vastuussa huoneeseen tai yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.

 

13§ Majoituskohteeseen jätetty irtain omaisuus

Mikäli majoituskohteeseen on jätetty irtaimistoa, Westpark perii asiakkaalta irtaimen tyhjentämisestä ja varastoimisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. Jos asiakasta ei saada kiinni viikon sisällä tai asiakas ei ota yhteyttä viikon sisällä majoituskohteesta lähdöstään on Wespark Oy:llä oikeus hävittää irtain omaisuus.